Đăng kí nhận bài viết qua Mail

Bài tập vòng lặp

lMình xin giới thiệu một số bài tập. Các bạn tham ra giải và góp ý cho mình. Thanks!
Bài 1: Viết chương trình nhập vào số tự nhiên n và in ra n số đầu tiên trong dãy Fibonacci. Dãy Fibonacci là dãy số sau:
F1 = F2 = 1;
Fn = Fn-1 + Fn-2 , n∈N, n>2

Bài giải tham khảo:
 

Bài 2: Viết chương trình tính số hạng thứ n của dãy Fibonaci.
Dãy Fibonaci là dãy số gồm các số hạng p(n) với:
p(n) = p(n-1) + p(n-2) với n>2 và p(1) = p(2) = 1
Dãy Fibonaci sẽ là: 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144…

Bài giải tham khảo:
 

Bài 3: Nhập một số nguyên dương vào từ bàn phím, sau đó in ra màn hình tất cả các số nguyên tố nằm trong khoảng từ 0 cho đến số nguyên dương đó.
 

Bài 4:Viết chương trình nhập vào một số nguyên rồi in ra tất cả các ước số của số đó.
 

 Bài 5: Viết chương trình tính tổng bậc 3 của N số nguyên đầu tiên.
 Bài 6: Viết chương trình tìm USCLN, BSCNN của 2 số.

Bài 7:Viết chương trình vẽ một tam giác cân rỗng bằng các dấu *.

Baì 8:Viết chương trình vẽ hình chữ nhật rỗng bằng các dấu *. 
Bài 9:Viết chương trình phân tích một số nguyên N thành tích của các thừa số nguyên tố.
VD:


(còn nữa)
Bạn nào có bài hay xin cứ post lên.Thanks.

Post a Comment
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Cùng tôi học Điện Tử ..(http://ilovec.tk)..