Đăng kí nhận bài viết qua Mail

I/O

Các bước điều khiển chớp tắt 1 LED
1: Cấu hình chân cần dùng là Digital, xem sơ đồ chân xem chân đó là kênh thứ mấy của bộ ADC
VD: chân bật tắt LED là RE1, là kênh AN6 của module ADC, cấu hình bit ANS6 = 0
2: Cấu hình chân cần dùng là Output
VD: TRISE1 = 0
3: Muốn xuất trạng thái nào ra I/O port thì bật, tắt bit trên thanh ghi PORT
VD: RE1 = 1; //xuất mức 1(5V)
      RE1 = 0; //xuất mức 0 (0V)
Pull-Up
1: Cấu hình Chân cần sử dụng là chân digital
VD: dùng RB0 , ANS12 = 0 -> RB0 la digital
2: Cấu hình RB0 là input
VD: TRISB0 = 1
3: Cho phép Pull-Up trên RB0
VD: WPUB0 = 1; RBPU = 0
4: Nếu ngõ vào RB0 = 0, thì ngõ ra RE1 = 1;
   Nếu ngõ vào RB0 = 1; thì ngõ ra RE1 = 0;
code I/O

Post a Comment
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Cùng tôi học Điện Tử ..(http://ilovec.tk)..