Đăng kí nhận bài viết qua Mail

Đề tài : Giải phương trình bậc 2 dùng PIC16f887 (Demo)

Mình đang cần người giúp mình hoàn thiện đề tài.Mọi ý kiến gửi về namdinhcuong2702@gmail.com
sourecode Link download  (phiên bản Demo)


File Kèm Theo

#include
__CONFIG(INTIO & WDTDIS & PWRTEN & MCLREN & UNPROTECT & DUNPROTECT & BORDIS & IESODIS & FCMDIS & LVPDIS);
#include
#include   
#include   
#include "lcd.h"

void spi_init();
unsigned char spi(unsigned char data);
void xeeprom_write(unsigned int addr, unsigned char data);
unsigned char xeeprom_read(unsigned int addr);
#define CS    RD0

/*
    Ghi 1 byte gia tri 0x55 vao dia chi 0x00 cua EEPROM 25LC256
    Doc 1 byte tu dia chi 0x00 cua EEPROM 25LC256 ve
    trong 1 bien va kiem tra tren MPLAB (PITKit2)
*/
char Counter;
float a, b, c, delta,x1,x2;

void main()
{
   
    //khoi tao
    spi_init();
    lcd_init();
    //Cau hinh I/O
    TRISB0 = 1;
    WPUB0 = 1;//weak-pullup
    RBPU = 0;
        TRISB1 = 1;
    WPUB1 = 1;//weak-pullup
    RBPU = 0;
        TRISB2 = 1;
    WPUB2 = 1;//weak-pullup
    RBPU = 0;
   
   
    Counter = xeeprom_read(0x0005);
    if(Counter==0xFF) Counter = 0;


while(1){
   
   


 lcd_gotoxy(0,0);
  printf("he so A  ");
while(RB2){    if(RB0 == 0) {
            Counter++;
            lcd_gotoxy(0,0);
            printf("\fA(tang) :\n%d ",Counter);
            xeeprom_write(0x0006,Counter);
            while(!RB0);
        }
            if(RB1 == 0) {
            Counter--;
            lcd_gotoxy(0,0);
            printf("\fA(giam):\n%d ",Counter);
            xeeprom_write(0x0006,Counter);
            while(!RB1);
        }
    while(!RB2);
}

lcd_gotoxy(0,0);
printf("\he so B  ");
while(RB2){    if(RB0 == 0) {
            Counter++;
            lcd_gotoxy(0,0);
            printf("\fB(tang): \n%d ",Counter);
            xeeprom_write(0x0001,Counter);
            while(!RB0);
        }
            if(RB1 == 0) {
            Counter--;
            lcd_gotoxy(0,0);
            printf("\fB(giam):\n%d ",Counter);
            xeeprom_write(0x0001,Counter);
            while(!RB1);
        }
    while(!RB2);
}

lcd_gotoxy(0,0);
printf("he so C  ");
while(RB2){    if(RB0 == 0) {
            Counter++;
            lcd_gotoxy(0,0);
            printf("\fC(tang):\n%d ",Counter);
            xeeprom_write(0x0002,Counter);
            while(!RB0);
        }
            if(RB1 == 0) {
            Counter--;
            lcd_gotoxy(0,0);
            printf("\fC(giam):\n%d ",Counter);
            xeeprom_write(0x0002,Counter);
            while(!RB1);
        }
    while(!RB2);
}    a = xeeprom_read(0x0006);
   
    b = xeeprom_read(0x0001);
   
    c = xeeprom_read(0x0002);
   
   


  delta = b * b - 4 * a * c;
  if (delta<0){lcd_gotoxy(1,0);
    printf(" vo nghiem");
        }
  else if (delta == 0)
     {
    lcd_gotoxy(1,0);
    printf("\n x1 = x2 = %f", -b/(2*a));
                    }
  else
  {
    lcd_gotoxy(1,0);
    printf(" x1 = %f", (-b + sqrt(delta))/(2*a));
    lcd_gotoxy(1,4);
    printf("\nx2 = %f", (-b - sqrt(delta))/(2*a));
  }
while(!RB2);   
   
}   
   
}
void putch(char c)
{
    lcd_putc(c);
}

void spi_init()
{
    ANSEL = ANSELH = 0;
    // IO PORT
    TRISC3 = 0;        // SCK la output
    TRISC5 = 0;        // SDO la output
    TRISC4 = 1;        // SDI la input
    TRISD0 = 0;        // 25LC256 chip select
    CS = 1;        // deselect chip
   
    //SSPSTAT
    SMP = 1;         // lay mau o giua chu ky bus
    CKE = 1;         // du lieu ra tren SDO theo canh lenh cua SCK
    //SSPCON
    SSPCON = 0b00100000;    // CKP = 0, SPI mode baudrate = Fosc/4
}
unsigned char spi(unsigned char data)
{
    WCOL = 0;        // clear any write collision condition
    SSPIF = 0;        // clear SSP interrupt flag
    SSPBUF = data;        // load the SSP buffer with data
    while(!SSPIF);    // wait for SSPIF to be set
    return SSPBUF;
}
void xeeprom_write(unsigned int addr, unsigned char data) {
//ghi lenh WREN
    CS = 0;
    spi(0x06);
    CS = 1;
    _delay(100);
   
    //Ghi byte 0x55 vao dia chi 0x0001
    CS = 0;
    spi(0x02);    //lenh WRITE
    spi((unsigned char)(addr>>8));    //Dia chi can ghi 0x0000
    spi((unsigned char)(addr));
    spi(data);    //Du lieu can ghi
    CS = 1;
}
unsigned char xeeprom_read(unsigned int addr)
{
    unsigned char temp;
    CS = 0;
    spi(0x03); //Lenh READ
    spi((unsigned char)(addr>>8));    //Dia chi can ghi 0x0000
    spi((unsigned char)(addr));
    temp = spi(0x00); //Ghi 1 byte va nhan ve 1 byte
    CS=1;
    return temp;
}   

Post a Comment
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Cùng tôi học Điện Tử ..(http://ilovec.tk)..